€ 17,50

genaaid gebonden
harde kaft A4
40 pagina's

De grutte ferrassing foar de memmen fan Stan

Hiel bliid binne Tess en Fleur mei har krektberne neefke Stan. Se ferrasse de memmen fan Stan, tante Liz en tante Noor, mei in prachtich fersierd hűs. Mar dat is noch net alles. Mei heit en mem meitsje se in grutte ferrassing…
Underwilens freget Fleur har ôf węr’t de heit fan Stan is. En wol Tess graach witte hoe’t de tantes Stan makke hawwe. Gelokkich kin mem se der fan alles oer fertelle.

De dei dat se de ferrassing bringe sillle, skrikt mem moarns betiid wekker. Se heart in aaklik stommeljen. Gau makket se heit wekker. Wat is der te ręden? Komt it allegear noch goed mei de grutte ferrassing?

It mei net útmeitsje węr’tst wei komst of berne bist. Wat dyn aard is, hoe’tst derút sjochst en oftst ryk bist of earm. We binne allegear oars, mar elkenien heart derby. It giet derom datst węze kinst wa’tst bist en datst hâlde meist fan wa’tst wolst.

Astrid Kuiper (tekst) en Marijn van der Wateren (illustraties)

Uitgever: uitgeverij Louise