€ 19,50

genaaid gebonden
half linnen rug
128 pagina's

Efter it tried

Efter it tried is in yndrukwekkend, ticht op de hd fan de tiid skreaun dokumint, drt Reimer van Tuinen as Hftling n 10039 syn nderfinings yn it konsintraasjekamp Amersfoort yn werjout. Yn it boek wurde autobiografyske sketsen fwiksele mei seis gedichten, wrnder it lange, sprekkende gedicht Transport nei Neuengamme (9 septimber 1944).

Van Tuinen jout in yngeand byld fan it deistige libben yn de barakken. Der is it wachtsjen, it omhingjen, it sinleas wurk lykas it meitsjen fan boartersguod de appls yn it roazetn, it beruchte tn drt kampfinzenen bytiden, waar of gjin waar, dagen oanien delset waarden, snder iten en drinken.

Passaazjes oer dat soarte strafeksersysjes nder lieding fan de Dtske SSer en plakferfangend kampkommandant Joseph Kotalla, oftewol de boal fan Amersfoart, treffe jin djip likegoed as de yngeande, op solidariteit boude kampfreonskippen.

Elske Schotanus beskriuwt yn de ynlieding wa't Reimer van Tuinen wie: tnker, fersetsman en skriuwer. Fan twa fan syn Fryske kampmaten, dr't hy de hftlinge-nmers fan neamt, is beskreaun wa't it west ha. Beide, Hein Sietsma en Hendrik Bethlehem, ha de oarloch net oerlibbe.

Reimer van Tuinen en Elske Schotanus

Uitgever: uitgeverij Louise