€ 0,00

genaaid gebonden
harde kaft
32 pagina's

Utferkocht

Stikel UTFERKOCHT

It koartste paad nei Lange Prins - UTFERKOCHT

Tusken beareklau en blebberbei ferfeelt Stikel him te pletter. Oant de postdo in keninklik kefert delbringt. Stikel laket as er de útnűging lęst en ropt bliid: ‘Ik mei op it feest fan Lange Prins komme!’ Help de stikelbaarch in hantsje en sykje tegearre it koartste paad nei Lange Prins.

Yn it printeboek Stikel en it koartste paad nei Lange Prins kombinearret Janneke de Boer proaza en poëzij mei in eigen wize fan yllustrearjen. Boppedat hat it, fansels, in ferrassend fleurich ein.

O, wat it koartste paad dan is, fregesto? Sykje it glęzen skuontsje; it koartste paad nei éltse prins!

Janneke de Boer

Uitgever: uitgeverij Louise